...

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

CALTEK CHUYÊN HIỆU CHUẨN CÁC THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY VỚI TIÊU CHUẨN ISO 17025. CALTEK TỰ HÀO LÀ MỘT TRONG CÁC ĐƠN VỊ HIỆU CHUẨN TỐT NHẤT VIỆT NAM