...

GIẤY PHÉP 105

Công ty cổ phần điện tử Caltek chính thức được bộ khoa học công nghệ, tổng cục đo lường cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực hiệu chuẩn số DK 313