...

HIỆU CHUẨN MÁY ĐO NỒNG ĐỘ BỤI - PARTICLE COUNTER CALIBRATION

1 Phạm vi áp dụng HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiên hiệu chuẩn ban đầu, hiệu chuẩn định kỳ và hiệu chuẩn bất thường các máy đo độ bụi có phạm vi đo (0 + 25) mg/m3 với sai số cho phép từ ± 5 % đến ± 10%.

2 Các phép HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng sau:

TT

Tên phép hiệu chuẩn

Theo mục nào của QTKĐ

Chế độ hiệu chuẩn

Ban

đầu

Định

kỳ

Bất

thường

1

Kiểm tra bên ngoài

5.1

+

+

+

2

Kiểm tra kỹ thuật

5.2

+

+

+

3

Kiểm tra đo lường

5.3

- Kiểm tra điểm “0”

5.3.1

+

+

+- Kiểm tra lưu lượng không khí

5.3.2

+

+

+- Kiểm tra độ lặp lại

5.3.3

+- Kiểm tra sai số

5.3.4

+

+

+

3 Phương tiện HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI

3.1 Chuẩn và phương tiện HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI

Chuẩn độ bụi: phạm vi đo (0 ^ 25) mg/m3, sai số nhỏ hơn 1/3 sai số cho phép của máy đo cần kiểm định.

3.2 Các thiết bị phụ

- Máy đo lưu lượng khí: phạm vi đo (0 + 5) L/min, sai số cho phép ± 1 %;

- Nhiệt kế: phạm vi đo (0 ^ 50) oC, giá trị độ chia 1 oC;

- Âm kế' khí: phạm vi đo (25 + 95) %RH, sai số' cho phép ± 5 %RH.

4 Điều kiện hiệu chuẩn và chuẩn bị HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI

4.1 Điều kiện HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: (20 ± 2) oC;

- Độ ẩm tương đối: (40 ^ 70) %RH.

4.2 Chuẩn bị HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, máy phải được đặt trong phòng kiểm định ít nhất 30 phút. Sau đó kiểm tra nguồn nuôi, bật sấy máy theo hướng dẫn sử dụng.

5 Tiến hành HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra sự phù hợp của máy đo đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về chỉ thị, nguồn nuôi, ký nhãn hiệu, cơ cấu niêm phong của máy, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra trạng thái hoạt động của máy đo theo hướng dẫn vận hành.

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Kiểm tra điểm “0”

- Thực hiện kiểm tra điểm “0” của máy sau khi máy đã được sấy.

- Đóng kín đầu hút không khí vào của máy cần hiệu chuẩn. Đọc giá trị độ bụi trên máy 2 lần, mỗi lần cách nhau 15 phút. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục 1.

- Chênh lệch giữa kết quả giữa 2 lần đọc không được lớn hơn giá trị độ chia của thang đo.

5.3.2 Kiểm tra lưu lượng không khí

Lắp máy đo lưu lượng không khí với đầu hút không khí vào của máy đo cần kiểm định và bật sấy 3 phút. Tiến hành đo lưu lượng không khí. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục 1

- Sai lệch giữa giá trị lưu lượng danh định và giá trị lưu lượng đo được của máy đo cần kiểm định không được lớn hơn ± 5 %.


5.3.3 Kiểm tra độ lặp lại

Chọn một điểm bất kỳ trên thang đo, thực hiện ít nhất 11 phép đo liên tiếp tại điểm đó. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục 1.

Tính giới hạn tin cậy của phép đo với xác suất 95 % theo công thức:

HOTLINE


HOTLINE:
Mr. Toàn - 0962.960.961

toan.pham@caltek.com.vn

FANPAGE HỖ TRỢ

NICK HỖ TRỢ

  • Toàn Phạm - Calibration

    Toàn Phạm - Calibration

    0962.960.961

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 284,850

Đang online6