HIỆU CHUẨN ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY - STOP WATCH

Caltek hiệu chuẩn tất cả các loại đồng hồ bấm giây - Stop Watch